MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 *سه نظر در باره ی یک مرگ *"آخرین داستان از مجموعه ی داستان سه نظر در باره ی یک مرگ" 1997 میلادی...1376 خورشیدی- استکهلم.
*نگاه مادر*
«یک »
دیدید ؟ دسته گلم چگونه پرپر شد؟ پسر نازنینم ،جان جانانم ،سی سال جان کند. سی سال آزگار دوید ، از ده سالگی کار کرد ،بمیرم برای جوانی اش ، برای قلب پر آرزویش ، برای امیدهایی که داشت ، پدرش که مرُد فقط نه سال داشت .هم مدرسه می رفت و هم پیش دایی اش کار می کرد . اگر نبود من با چهار بچه ی ریز و درشت چه می کردم . ای خاک بر سرم . دیدید ؟ چگونه خاک عالم بر سرم شد . دیدید چگونه در بدر شدم ؟ امان از نفس بد ، امان از دست مردم ، خدا ...خدا ... بکش مرا ...نگذار بعد از شاه پسرم زنده بمانم .
راست است که آدمها ی خوب زود می میرند و گرنه چرا من مریض و علیل باید زنده بمانم و پسر صحیح و سالمم به زمین گرم بخورد .همین جوری یک دفعه بگوید آخ قلبم و بیفتد .خدایا از سر تقصیرات باعث و بانی اش نگذر ... داغ بچه هایش را به دلش بگذار . نگذار طعم خوشی را بچشد.
دیدید؟ بعد از هفده سال زندگی هیچکدامشان نیامدند .نه در مراسم خاک کردن ، نه سوم و نه هفتم.
خدا ... نگذار روی خوش ببینند . نگذار آب خوش از گلویشان پایین برود . ای خدا ... بافقیری و صغیری بزرگش کرده بودم . تازه داشت مزه ی زندگی را می چشید . تازه داشت معنی جوانی را می فهمید . ازچه بگویم .. از کجا بگویم .. تا آمد به خودش بجنبد و روی پاهایش بایستد دختره چفتش کرد . الهی که خیر نبینی زن . هفده سال خون به دلش کردی . هفده سال عذابش دادی ، هفده سال فقط زايیدی و غر زدی .
من از تو نمی گذرم .. خدا هم از تو نگذرد. خودت و مادرت و خانواده ات خون به دلش کردید . از دست شما دق کرد . از دست بچه هایش دق کرد و گرنه چرا باید جوان رعنایم برودتوی خیابون و پس بیافتد . در کجای دنیا بچه ی پنج ساله به پدرش امر و نهی می کند ، به بچه ها چه مربوطست که یک مردچهل و پنج ساله چه می خواهد بکند . خودت نتوانستی جلوی پسرم را بگیری ،بچه ها را به جانش انداختی .این اواخر همه اش افسرده و نگران بود .می گفت مادر احساس بدی دارم دلم برای فهیمه و بچه ها می سوزد اگر جلویش را نمی گرفتم دوباره بر می گشت به همان منجلاب . شب و روزش را نمی فهمید . شبها خوب نمی خوابید . اگر گیتا نبود خیلی زودتر از اینها ازدست رفته بود . الهی بمیرم برای دل پر آرزویش
هزار بار گفتم پسرجان به فکر خودت باش . آنقدر به بچه هایت فکر نکن . بچه با پدر و بی پدر بزرگ می شود برو دنبال دلت ،برو بگرد ، برودنیا را ببین ، مگر کم از زندگی کشیدی ؟ خدا عمرش بدهد- اگر کمک های او نبود خیلی زودتر از اینها اتفاق می افتاد ، مادر .... الهی سالت نشده خدا جان مرا بگیرد.وصیت کردم کنار تو درازم کنند . الهی که هیچ مادری داغ فرزندش را نبیند . خدایا چه کنم ؟ چقدر محبوب بودی پسرم ، چقدر همه دوستت داشتند. چقدر برایت گل آورده بودند آخ آخ آخ خدا... آنهمه آدم غریب و آشنا ،ِ دور و نزدیک بیایند و آنوقت بچه های آدم آنقدر سنگدل و ناسپاس باشند؟ بچه بودند؟ غصه می خوردند؟ ای بدرک !
سر خاک نیامدند خبر مرگشان، پیش من دلسوخته که می توانستند بیایند. پیش عمه های عزادارشان که می توانستند بیایند . خدایا یعنی اینقدر جهان بد شده ؟ یعنی اینقدر مردم بد شده اند ؟
گفتم فهیمه اینقدر گریه و زاری نکن ،اینقدر همه را عذاب نده ، دنیا که به آخر نرسیده . مادر ش آمد . یقه اش را جر داد . موهای سرش را کند . هوار کشید که آی مردم دختر جوانم با چهار بچه چه کند ؟ گفتم خانم جان پسر من اولین مرد عالم نیست که می خواهد از زنش جدا شود آخرین مرد هم نخواهد بود . از زمان حضرت آدم تا کنون این رسم بر قرار بوده و تا دنیا دنیا ست بر قرار خواهد بود . برادرش آمد . عتاب و خطاب کرد که آخر این رسم جوانمردی نیست . گفتم برو پسرجان جوانمردی مال آنزمانها بود که جوان ها توی زور خانه ها جلوی مرشد سر خم می کردند و کباده می کشیدند . دنبال جیز کمیابی آمدی . نه گذاشت و نه بر داشت و، گفت خانم اینهمه مرد دارند با خوب و بد زنشان می سازند به پسر شما که رسید جوانمری از جهان پر کشید ؟ و بعد با وقاحت گفت مگر همین خود شما پاشنه ی در ما را نکشیدید که پسر و دختر همدیگر را می خواهند چرا جلوی یک کار انسانی و شرعی را می گیرید ؟ مگر همین خود شما نبودید که آنهمه از شرف و جوانمردی پسرتان داد سخن دادید ؟
داشت از دهنم در می رفت که بگویم اگر خیلی از مردها با خوب و بد زنشان می سازند مثل جنابعالی کوتوله و کچل و بی سر و شکلند چه ربطی به پسر من دارد که ماشاالله یک تار مویش نریخته است . تازه اگر من آمدم که برای این وصلت دست و پا کنم بخاطر خواهر پتیاره ی خودتان بود که ته اش را هول هولکی بباد داده بود که مبادا پسرم را از دستش در بیاورند . حالا کار خیر کردم و آبروی فامیل شما را خریدم کار بدی کردم ؟. می خواست نجیب و دست نخورده باشد تا بیایند منت اش را بکشند و حلوا حلوایش کنند. از اول معلوم بود که پسرم با خواهر شما نمی ماند . با یک پاچه ور مالیده که توی حجله دختر نبود!
ای خدا خون به جگرشان کن که خون به جگرم کردند .
داغ عزیزشان را به دلشان بگذار تا درد من مادر داغدار را بفهمند . چه کشیدم . چه کشیدم ....چه گویم که ناگفتنم بهتر است ، خدایا خودت از همه چیز با خبری .
گفتم پسرجان تازه بیست وهفت سالت است جوانی کن .بگرد،تفریح کن .اگر خواستی بعد بیا بگیرش . فرار که نمی کند . خندید – الهی به قربان خنده هایش بروم – گفتم خنده که جواب من نشد . گفت مادر فهیمه بیست و پنج سالش است اگر نجنبم می برندش .انگار دنیا را توی سرم کوبیدند . نتوانستم مخالفت کنم . نتوانستم بگویم کجا می برندش . اگر خواستگار داشت که نمی ترشید . نتوانستم بگویم پسرجان دختر بیست و پنج ساله زن کامل است و پسر بیست و هفت ساله تازه اول جوانی اش . ده سال دیگر او پیر می شود و تو جوان می مانی . خواستم پشیمانش کنم . اما هنوز دهانم را باز نکرده بودم که گفت مادر کار ما از این حرفها گذشته است ما فقط می خواهیم شرعی ی اش کنیم . حساب کار دستم آمد . فهمیدم که کار از کار گذشته و از من کاری ساخته نیست . آنهمه دختر پانزده ، شانزده ساله توی دوست و آشنا بود ، حتما باید می رفت یک دختر ترشیده بیست و پنج ساله را پیدا می کردی ؟
ای خدا مرا ببر پیش پسرم . پیش نازنین پسر جوانمرگم .
با شوخی و جدی گفتم ....تو با این جشمهای سبز و موهای بور و فهیمه با چشمهای سیاه و پوست سبزه ، معلوم نیست بچه هایتان چه شکلی می شوند . خندید – چقدر خو شگل می شد وقتی می خندید - گفت مادر جان بهانه نگیر بگذار این ازدواج سر بگیرد. و سر گرفت .
مخالفت چه فایده ای داشت . دختر بیست و پنج ساله ی بدون پرده حتمن می رفت کلانتری و شاکی می شد . با پرده کسی نمی گرفتش حالا که بالا و پایینش را هم داده بود .
چه پسری مثل اروپایی ها !قد بلند ، مو بور ، چشم سبز ، سیب سرخ به دست چلاق . زنک شکل تب لازمی ها . و تازه ارواح مامان جانش فکر می کرد چاق است و رژیم می گرفت .
همیشه با پسرم بود . یک دقیقه هم مرا با او تنها نمی گذاشت . زائید دختر ، زائید پسر ، زائید دو قلو . آخر تاب نیا وردم یکروز وقتی پسرم اداره بود رفتم دم خانه شان رک و پوست کنده گفتم دختر جان این کارخانه را تعطیل کن . بس است دیگر . سرخ شد . خجالت کشید به تته پته افتاد : که باور کنید مادرجان تقصیر من نیست با پسرتان حرف بزنید . گفتم باشد. اما لال مانی گرفتم نمی توانستم به ایشان بگویم که پسرم مثل سگ از شما می ترسد و به من اجازه نمی دهد که پشت سر زنش بالاتز از گُل بگویم .
صبر کردم ...صبر کردم ...خدا خدا کردم . می دانستم ورق بر می گردد و دنیا همیشه بر وفق مراد فهیمه نخواهد ماند .
یک دانه پسرم ....گُل آلاله ام ...عزیزم .... مرا ببر پیش خودت . ای خدا باعث و بانی قتل پسرم را به سزای اعمالش برسان . خدایا تو جای عدل نشسته ای ....نگذار استغفرالله کفر بگویم ...
چه بگویم از پاره های جگرم که مرا بخاطر این زن غریبه سکه ی یک پول کردند . گفتم دخترجان از این زن دفاع نکن . اینقدر بهش رو نده که سر برادرت سوار باشد . چشمهایش را چنان دراند که ترس برم داشت : اوا مادر شما خیال می کنید علی تخم دو زرده می گذارد ؟ فهیمه چه عیبی دارد که شما آنقدر بهش پیله می کنید . هم زیباست هم تحصیل کرده و هنرمند .چرا همه جا می گو‌ئید پیر است تازه دو سال هم که از علی کوچکتر است .
در باره سن او که حرف زد انگار سیخ داغ را چسباند به قلبم ..تاب نیاوردم و فریاد زدم چی چی کوچکتر است دختر پیر خانه مانده را بستند به ریش ما . امان از دست زبان دراز اینها . تر و فرز جواب داد که مادر چشمهایت را خوب باز کن . مگر من از شوهرم هفت سال بزرگتر نیستم . شنیدید یک بار مادر شوهرم یک کلام بگوید . دیدید هیچوقت به من بی احترامی کند ؟
اینهم از دختر آدم . دختری که آنهمه برایش زحمت کشیدم . مرا با مادر شوهرش مقایسه می کند ... با زنی که دست چپ و راستش را نمی شناسد . اصلن این زن می داند سختی چیست ؟ تمام زندگیش نشست و یک عده دست به سینه جلویش ایستادند . من بیچاره شوهر داشتم که خرجم را بدهد ؟ اینست جواب جانفشانی های من ... دنیا را ببین ،دختر من با هزار هنر خودش را با فهیمه ی دست و پاچلفتی مقایسه می کند . ای دنیای بد . بشکنی ای دست بی نمک .
مادر ... نیستی که ببینی فهیمه جانت با من چه کرد . بچه هایت یک تُک پا نیامدند اینجا پیش مادر بزرگ داغدار شان .. یک قطره اشک هم نریختند . عزای ما عروسی شان بود . الهی که خیر نبینند. از انسانیت بویی نبرده اند به مادرشان رفته اند . خدا از سر تقصیراتشان نگذرد. فهیمه الهی داغ بچه هایت را ببینی .
صدا که بلند شد فهیمه آمد دم در خانه ی ما . سال به سال تنها نمی آمد آرزو به دل من پیرزن ماند که یکبار بیاید و بپرسد چه دردی دارم . همیشه با شوهرش می آمد با شوهرش می رفت . شیون و زاری کرد . دختر پنج ساله اش را انداخت توی بغلم .. خانم جان بدادم برسید خانم جان نجاتم بدهید . گفتم چه شده .. چه خبر است ؟
زد توی سرش ، موهایش را کند و با گریه گفت علی ... علی ... به من خیانت می کند .. خودم را به بی خبری زدم و با تعجب پرسیدم ... علی به تو خیانت می کند ؟ این حرفها یعنی چه ... این وصله ها به پسر من نمی چسبد .. این دروغها از کجا آمده .. چرا به حرف مردم گوش می کنی دختر .
با اطمینان گفت : خودم دیدمشان ...دختره را می شناسم . به آرامی گفتم .. فهیمه جان مردند دیگر اینهمه توی سرت نزن خدای نکرده کور می شوی .
فریاد زد ... می کشمش ... زنک را می کشم .
توی دلم گفتم هیچ غلطی نمی توانی بکنی . این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست . پسرم آسایش می خواست . یک زن می خواست که بهش برسد . خانه اش که محل استراحت نبود ، زمین بازی بود . شده بود کودکستان . پسر بزرگش شانزده ساله بود واز پدرش یک سرو گردن بلندتر . مگرمی شد به او بالای چشمت ابرو گفت . چنان عر و تیز می کرد که نگو و نپرس . پسر بیچاره ام توی آن خانه کاره ای نبود . زنش هم که همیشه ی خدا جانب بچه ها را می گرفت ... نه عزتی نه آبرویی ... مگر مغز خر خورده بود که بماند و نق نق بچه ها را تحمل کند .
گفتم پسرجان ..قبل از اینکه از دست بچه ها دق کنی بزن بچاک ، جانت را نجات بده .. بیچاره پسرم ،پسر حرف شنوی خوب مادر ... فهیمه امیدوارم به درد من مبتلا شوی .
گیتا که پیدا شد پسرم شد همان پسر مهربان سابق . هر روز خانه ما بود . گیتا هم می آمد . چقدر به پسرم می رسید .. چقدر دوستش داشت ...
فهیمه !خدا جواب ترا بدهد که مرا سیاهپوش پسرم کردی .
گفتم کولی بازی در نیاور .. هیچ کاری نمی توانی بکنی .. شستش خبر دار شد که من می دانم .. دهانش را باز کرد و چشمش را بست : پس بساط سور و سات را شما پهن می کنید ؟ آن نماز و دعایی که می خوانید کمرتان را بزند .
گفتم اگر قرار به باز شدن چاک دهن باشد منهم چاک دهانم را باز می کنم ...مگر نگفتم راه و بیراه بچه پس نیانداز .. بد مادر شوهری بودم که آمدم دم خانه ات و نصیحت ات کردم ؟
مگر وقتی که رفتی توی رختخواب مرد غریبه نه عقد ی نه صیغه ای از ما پرسیده بودی که امروز هوارت را سرما می کشی ؟
گیتا یک دسته گل بود . تمیز ... مرتب ... کارمند ... دو سال تمام به ذلت و خواری تن داد که چه ... عاشق پسرم بود. او را با همه ی بدی ها و خوبیهایش قبول داشت . خم به ابرو نمی آورد که علی زن و چهار بچه دارد .اتفاقن خیلی هم برای بچه ها دلسوزی می کرد !! کاش زودتر از اینها با پسرم آشنا شده بود . او تنها کسی بود که درد مرا می فهمید . می فهمید که من فرزند مرده چه می کشم . هر روز آمد اینجا و مجلس داری کرد . نگاههای طعنه آمیز در و همسایه را تحمل کرد و پیش من ماند ... اما دخترهایم انگار نه انگار که تنها برادرشان جوانمرگ شد.
فهیمه که پایش را از خانه ی ما بیرون گذاشت تلفن کردم به علی ، گفتم پسرجان ، مرگ یکبار شیون یکبار . زنت جریان را می داند ... ترس به دلت راه نده ، گناه که نکردی ... اگر جُرم بود توی کتاب خدا نمی آمد پیغمبر اکرم همه چیز را با قاعده آیه به آیه نقل کرده ...
چه شبی بود ... گیتا آمد خوشحال و خندان با گل و شیرینی ... علی حال و حوصله نداشت . دلش برای بچه ها می سوخت . می خواست برود به خانه ... نگذاشتیم ... زنک مثل ببر تیر خورده بود هر کاری از دستش بر می آمد .
امان از دست دخترهایم ... تا قضیه دستگیرشان شد پایشان را از خانه ام قطع کردند آنقدر نیامدند تا پسرکم جوانمرگ شد . پیغام دادند که مادر نکن اینکارها عاقبت ندارد . گفتم من نکردم .. چشمش کور دندش نرم می خواست احترام مرا نگه دارد ... گفتم آقا داداشتان مرد است ، زن می خواهد . یک زن که همیشه ی خدا شکمش بالا باشد زن رختخواب نیست . شرم نکردند . احترامم را نگه نداشتند . نه گذاشتند و نه بر داشتند و جواب دادند شکم فهیمه که توی خانه ی مردم بالا نیامده آقا داداش جلوگیری کند...
ای خدا تو خودت جوابشان را بده ، نگذاشتند بچه هایشان را ببینم . دوسال آزگار همه دست به یکی کردند که پسرم را دق مرگ کنند . اگر گیتا نبود من پیرزن چه می کردم . دختر مردم برایم دختری کرد و دخترهایم به خاطر یک زن غریبه به امان خدا ولم کردند ...
آمدند.. نشستند و آبغوره گرفتند .صُم و بُکم عُمی فهُم لایرجعون . از زبان لال و از گوش کر ... آدم چهار تا دختر بزرگ کند و آنوقت آخر عمری توی دست و بال غریبه ها بمیرد ... ای خدا به من صبر بده ... نجاتم بده .. از دست قوم الظالمین ... کاری که اینها با من کردند شمر با امام حسین نکرد !
دوسال ... بیست و چهار ماه پسرم بچه هایش را ندید ... پیغام و پسغام داد ، جوابی نشنید . تلفن کرد فهیمه خانم گفت به من ربطی ندارد ... بچه ها خودشان تصمیم می گیرند گوشی را داد دست بچه ها ... آنها هم تا می توانستند به پدرشان فحش دادند و بد و بیراه گفتند ... بچه ام را گذاشتند سر دو راهی . بر گردد طرف زن و بچه هایش ؟ برود دنبال خوشبختی اش ؟
گفتم گیتا جان گریه نکن ... جهان همیشه به ظلم نمی ماند .. بالاخره زنک از خر شیطان پائین می آید و جان پسرم از دستش خلاص می شود .
چکنم ... چکنم خدا .. یا موسی ابن جعفر ، یا امام هشتم ... یا فاطمه ی زهرا جا نم را بگیرید .. از این زندگی خلاصم کنید . هفتاد سال زندگی کردم بسم است . هفتاد سال کشیدم از دست مردم .. از دست غریبه و آشنا .. از دست بچه هایم . آخر در کجای دنیا یک الف بچه ی پانزده ساله مادر بزرگش را تهدید می کند . . معلوم است که از چنان مادری بچه های بهتری بیرون نمی آیند.
گفتم ... دختر جان تو هنوز جوانی و می فهمی ... من پدرتان را از شما نگرفتم . اگر پسرم در خانه اش آسایش داشت که به سراغ زن دیگری نمی رفت . توی آن خانه ... اوف اوف قلب آدم می گرفت . زنیکه نمی توانست چهار تا بچه را جمع وجور کند . همیشه ی خدا آن و گهش قاطی بود .. معلوم نبود پسرم چه می خورد . بچه ها هم مرتب خرج می گذاشتند روی دستش . فهیمه خانم بیشتر اوقات نقاشی می کرد . مادرش هم هی پز تابلویی را می داد که دختر جانش به مبلغ بیست و پنج هزار تومان فروخته بود .
گفتم فهیمه بنشین توی خانه ات . اگر می خواستی زن بیرون باشی چرا اینهمه زائیدی ؟
می خندید . باورش نمی شد که عمر سعادتش کوتاه باشد . با پر رویی می گفت : خانم جان علی می گوید عاشقها باید صدتا بچه داشته باشند.
پس چه شد آنهمه عشق و عاشقی ؟ دیدی عاقبت حرف نشنیدن را ؟ دو سال توی خانه نشستی و گریه کردی . نگاه سگت هم نکرد بچه ها را قایم کردی چه شد ؟ هم پسرم جوان بود هم گیتا ،می توانستند صدتا از این بچه ها درست کنند . فکر کردی فقط کارخانه ی خودت کار می کند ؟
گفتم پسرجان .. گریه و زاری ندارد .. کا ری ست که شده...آبی ست که ریخته .انشااللله بهزودی سر و سامان می گیری و گیتا جان برایت طا ق و جفت بچه می زاید .. گفتم گیتا جان از من به تو نصیحت . . تا تنور گرم است بچسبان .. همان ماه اول بچه دار شو ، وقتی زائیدی علی از صرافت بچه هایش می افتد .
چقدر پسرم را بردند دادگاه .. دادگستری .. شهربانی گه چه ، بچه ها قبول نمی کردند پدرشان را ببینند . خدا بیامرزدت پسرجان ، اصرارت برای چه بود ؟ جانت را گذاشتی که چه بشود . دق کردی که این توله های نمک نشناس ارثیه ات را بخورند و لگد به گورت بزنند؟ هر چه کردی خودت کردی .. وصله ناجور را آوردی .. آدمش کردی .. ندانستی چو سگ خون می خورد خونخوار می گردد..
چه بگویم چه بگویم ... چه رفت با من .. چه کرد زندگی با من .. گفتم ... نکن ... کردی . نحسی اش دامن همه ی ما را گرفت . دخترها یک خانم جان می گفتند هزار خانم جان از دهانشان در می آمد . دامادها هم همین جور .
یک زن آنهم با این سر و ریخت ارزش اینرا داشت که یک فامیل به هم بریزد؟ که چه ... خانم می خواهد چهار چنگولی شوهرش را نگهدارد؟ بچه ها می خواهند شب و روز از سر و کول پدرشان بالا بروند ؟ مگر بجه های بیجاره ی من که بی پدر بزرگ شدند دل نداشتند؟ مگر من که در جوانی شوهر نازنینم را از دست دادم آدم نبودم ؟ قو قو تنها نشستم و به پای بچه ها سوختم . توی این دنیای بزرگ فقط پسر من بود که باید اوامر زن و بچه اش را اجرا می کرد ؟ اینهمه مرد که حرمسرا دارند ، زن می گیرند ، طلاق می دهند ، فسق و فجور می کنند ، هزار کثافت کاری و حقه بازی بلدند زن و بچه ندارند ؟ نوبت به علی من که رسید آسمان ترک بر داشت ؟
یک دفعه همه زنها قیام کردند که پسر مرا به گورستان بفرستند . امیدوارم داغ عزیز ببینند تا بفهمند که درد یعنی چه ؟
رفتم منزل گیتا به مادرش گفتم شما دیگر کوتاه بیائید از همه طرف که نمی شود به پسر بیجاره ام فشار آورد . می دانستم بالاخره همه ی این فشارها جمع می شودد و دق کُشش می کند . سرش را هم بر نگرداند . حتا توی ر ویم نگاه نکرد . به سردی گفت : گیتا فقط بیست و پنج سال دارد .
گفتم این حرفها کدامست . من در بیست و هفت سالگی با پنج بچه ریز و درشت بیوه شدم . به خشم آمد سرم داد کشید که : پسر شما بیست سال از این دختر دیوانه بزرگتر است . تازه اختلاف سنشان به کنار. پسر شما زن و بچه دارد .مگر قحطی مرد است که این دختر باید زن یک مرد زن و بچه دار بشود و آشیانه یک زن و چهار بچه بیگناه را خراب کند. می خواهم صد سال سیاه شوهر نکند . امیدوارم تا ابد کنارم بنشیند و این جنایت را مرتکب نشود . ما که رضایت نمی دهیم خودش هر غلطی که می خواهد بکند . ما بچه هایمان را با نان حلال بزرگ کردیم .
توپش خیلی پر بود . گفتم جوانان باید راضی باشند و خدا شما چکاره اید و از در بیرون آمدم .
زنک ... پیش پیش دم همه را دیده بود . پیش همه گریه و زاری کرده بود . همه را بر ضد پسرم شورانده بود..
پسرم .. پسر خوب و نازنینم پاشو ... پاشو ببین چقدر برایت گل و شیرینی آورده اند ... ببین چه جشنی برایت گرفته اند . رخت دامادی ات را هم آورده ام ...پسرم ... جواب مادر در بدرت را بده .. خدا .. خدا ... پسرم ... آه قلبم . قلبم .
......
* نگاه معشوقه*
« دو»
دیدی چگونه پر پرت کردند؟ دیدی چگونه داغ یک زندگی آسوده را به دلت گذاشتند ؟
عاشقت بودم ، عاشقت خواهم ماند تا ابد ...
تو مرگ نداشتی ...تو مثل یک پرنده زیبا بودی ... تو گُلی بودی که در شوره زار روییده بود.
چگونه می خواستند ترا به خانه ای بر گردانند که در آن چیزی جز غم و درد در انتظارت نبود
من بودی .. مرد رویاهایم بودی و همه ی زندگیم به تو بسته بود ..کاش می مُردم و در عزای تو نمی نشستم . آه تو چه انسان بزرگی بودی ... تو که بخاطر من از خانواده ات بریدی .. بجه هایت را ندیدی و آنهمه رنج بردی .. علی... علی جان چگونه مُردنت را باور کنم .. خدایا چرا من زند ه ام .. چرا نمی میرم .. علی جا ن مرا پیش خودت ببر .. نگذار میان اینهمه گرگ درنده تنها بمانم ..
چه شبها یی .. چه شبهای پر خاطره ای .. لحظه های با تو بودن را تا ابد از یاد نخواهم برد.. تو مردی بودی پر از عشق و امید . یک انسان واقعی و دوست داشتنی . .
من و تو .. در کنار هم .. دست در دست هم بدون وحشت از کسی یا چیزی در خیابانهای مه گرفته پاییزی راه می رفتیم .. شاد بودیم .. خوشبخت بودیم .. و آزاد بودیم و همه جهان را زیبا می دیدیم .. لعنت بر کُشندگان شادی ما ، نفرین بر آنان که دست به دست هم دادند تا مرا از تو جدا کنند.
دیدی که آن زن پلید بالاخره نفس مسموم مرگ آورش را به خوشبختی ما پاشید ؟ .. آه خدایا چقدر ا ز آن زن متنفرم . از او که سد راه خوشبختی ما بود ..
خدایا .. خداوندگارا .. بدون علی چکنم ؟..به کجا بروم؟.. چگونه این زندگی سرد را تحمل کنم ؟ ..
ماهها بود که ترا می شناختم .. ماهها بود که دل در گروی عشقت نهاده بودم .. اما جرآت ابراز آنرا نداشتم . تو هر روز به اتاق کارمندان سر می زدی .. مهربان بودی و دوست داشتنی .. وقتی با آن لبخند
ریبا حا ل مرا می پرسیدی زندگیم لبریز از شور و عشق می شد .. چگونه تو گوهر یکدانه ی من توانستی اینهمه سال در کنار یک عفریته زندگی کنی .. روزی که از عشقم با تو سخن گفتم .. باور نکردی .. سرخ شدی .. خندیدی و گفتی که همسر و چهار فرزند داری ... اینها را از پیش می دانستم .. اما عشق مرز نمی شناسد .. عشق همه ی موانع را از پیش پای بر می دارد ... و من با نیروی عشق همه ی تلاشم را کردم تا تو نرم شدی .. اوایل تردید داشتی . وقتی با مادرت آشنا شدم و مطمئن شدم که تو خوشبخت نیستی تصمیم گرفتم که هر طور شده ترا از آن زندگی پر از رنج و عذاب نجات دهم مگر انسان چند بار به دنیا می آید ؟.. وقتی اینرا به تو گفتم کمی فکر کردی و سپس در باره ی پسرت گفتی که ترا می پرستد و در باره فهیمه و دخترانت .. گفتی نمی خواهی سر مشق بدی برای بچه هایت باشی .. گفتی چون خودت بی پدر بزرگ شده ای نمی خواهی بچه ها از محبت تو محروم باشند . مُرده شوی فرهنگ عقب افتاده ی ما را ببرد ..چرا باید بچه ها مانع خوشبختی پدرشان بشنوند .. چرا من وتو باید قربانی یک انتخاب اشتباه بشویم ؟
تازه دانشگاه را تمام کرده بودم که استخدام شدم از همان نخستین دیدار به علی دل باختم. او رییس بخش بود و من دختری جوان و بی تجربه که اولین قد مهای اجتماعی اش را بر می داشت. از همان روز اول آن حلقه ی لعنتی را بر انگشتش دیدم اوایل خودم را ملامت می کردم ، اما کم کم بر ترس و تردیدم غلبه کردم.اصلن معنای اخلاق چیست ؟ ..وجدان کدام است ؟ چرا من باید در عشق علی می سوختم و او با زنی بی ارزش که به قول خانم جان جز غرولند و نق نق کاری نمی کرد به یک زندگی کسالت بار ادامه می داد .نقاش بود ؟.. مرده شوی خودش را ببرند با هنرش .. بوی گند خانه اش همه ی دنیا را گرفته بود و ایشان نقاشی می کرد ؟ که چه بشود ، می ترسید دنیا یک هنرمند بزرگ را از دست بدهد ؟..
علی .. علی جان ... هر روز بدیدنت می آیم .. هر روز برایت نامه می نویسم .. هر روز برایت گل می آورم .. بگو .. بگو بدون تو در این جهان پر از دیو و دد چه کنم .. همه مرا طرد کرده اند .. انگار که قتل کرده ام .. هیچکس جز مادرت مرا درک نمی کند ..
از خواهرانت چه بگویم ؟.. نمی دانم چه هیزم تری به آنها فروخته بودم که همیشه با نفرت به من نگاه می کردند .. حالا که دیگر از ده فرسخی خانه ی ما هم رد نمی شوند .. همه سرزنشم می کنند انگار که من ترا کشته ام .. آخر چرا مردم اینقدر زبان نفهم هستند ؟ ای خدا .. خودت انتقام جوانی بر باد رفته ی علی را از قاتلانش بگیر ..
علی .. علی نازنین .. چرا از روز اول چشمهایت را باز نکردی . چرا سر در هر لجنی فرو بردی ؟.. چرا حرف مادرت را نشنیدی ؟ چرا منتظر من نماندی !!
اوایل علی مرا متقاعد کرد که پنهانی به روابطمان ادامه دهیم .. نمی خواست زندگیش از هم بپاشد .. اما من از آن وضعیت راضی نبودم .. نمی خواستم معشوقه ی او باشم .. می خواستم همسرش باشم .. می خواستم به همه بگویم که چقدر دوستش دارم . وقتی راز ما بر ملا شد . همه ی شهر مدعی شدند .. عده ای تلفن کردند .. عده ای نامه نوشتند .. عده ای اخم کردند و بد و بیراه گفتند .. همه ی مردم بر ضد ما شوریدند . علی خودش را باخته بود . از عکس العمل فهیمه و بچه هایش می ترسید... اما گناه ما چه بود جز آنکه عاشق بودیم و می خواستیم زندگیمان را بر پایه ی عشق بنا کنیم ؟ ..
مادرم خودش را در خانه زندانی کرد .. پدرم از غصه بیمار شد .. خواهر و برادر م سرزنشم کردند .. هیچکس مرا نمی فهمید .. از خواهرم چه توقعی داشتم .. دختر چشم و گوش بسته ای که تا دبیرستان را تمام کرد به برادر شوهر خاله ام شوهرش دادند . تا ازدواجش باعث دوام زندگی خاله ام بشود که همیشه طلاق و طلاق کشی داشت . اما برادرم که مثلن در فرنگستان تحصیل کرده بود .. او چرا کاسه ی داغتر از آش شده بود ؟ .. می گفت شما زنها بزرگترین دشمنان هم هستید .. آنقدر گفت وآنقدر سرزنش کرد که کاسه ی صبرم لبریز شد .. گفتم برادر عزیز ، آقای فرنگ رفته .. تو دیگر چرا ؟ تو که باید معنی عشق را بفهمی .. تو که در ناف پاریس قدم زده ای و فلسفه خوانده ای تو دیگر چرا چوب لای چرخ می گذاری ؟ گفتم آقای سوسیالیست مگر دو نفر که ازدواج کرده اند مجبورند تا آخر عمر با هم زندگی کنند ؟ .. مگر جنابعالی به خاله جانم که از دست شوهرش به امان آمده بود نفرمودید طلاق حق تعیین سرنوشت است .. حالا نوبت ما که شد طلاق فاجعه شد ؟
چنان به من نگاه کرد که فهمیدم فهیمه خانم دم ایشان را هم دیده است .. چشمهایش را دراند و با خشم گفت :
بله گفتم .. اما نگفتم که جنابعالی آگاهانه و با نقشه بروید و این حق تعین سرنوشت را به یک زن و چهار بچه تحمیل کنید . معنی حق تعین سرنوشت ریدن به سرنوشت دیگران نیست . و نیایستاد که جواب مرا بشنود . هیچکس حرف مرا نفهمید .. فهیمه بچه هایش را از این خانه به آن خانه چرخ می داد و شهید نمایی می کرد .. حتا مادر بزرگ پیرم را نیز بی نصیب نگذاشت . کاری کرد که پیرزن مُردنی مشت به سینه اش کوبید و نفرینم کرد که به عذاب الیم دچار شوم ..
چه دنیای پستی .. چه مردم بیسواد ی .. خدایا باید حتمن در میان اینهمه کشور متمدن ،مرا در وسط آسیا .. آنهم در ایران و در میان یک مشت آدم وحشی به دنیا می آوردی ؟..!
چه کسی می گوید که تو عادلی .. این چه عدلی ست که دو دلداده ی عاشق را اینگونه از هم جدا می کند ؟..
علی جان .. دلم از درد پر است .. تنها من و مادرت از مرگ تو آتش گرفته ایم . بقیه سُر و مُر و گنده به زندگی کثیف شان ادامه می دهند .. خودت را فدا کردی .. فدای بچه هایت که آنهمه بی محبت بودند .. حتا روز خاکسپاری ات نیامدند ..
علی .. علی جان .. تو بهترین مرد جهان بودی .. شهامت داشتی که « نه » بگویی .. بخاطر من و بخاطر عشق مبارزه کردی ، نامت ثبت تاریخ می شود !« هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق».
تو رفتی .. و من تنها باید بار اینهمه تهمت ، دروغ و افترا را به دوش بکشم .. علی .. علی جان بلند شو .. بلند شو ببین با من چه می کنند .. خدایا دیگر نمی خواهم زنده بمانم .. مرا بکش و راحتم کن .. مرا ببر پیش علی نازنینم .. مرد دوست داشتنی وخوبم .. زندگی بدون علی به چه کار من می آید .. مرا ببر تا در کنار تنها عشق زندگی ام به خوشبختی واقعی برسم .. آه خدایا .. خدا .. خدای مهربان ..
..............
*زن*
« سه »
دیدی چگونه پرپرت کردند ؟
دیدی چگونه هستی ات را به دست مرگ سپردند ؟
دیدی چگونه ترا با دستهای پلیدشان در خاک کردند ؟..
خدایا .. تو بهتر از هر کسی می دانی که علی مظلوم و بیگناه بود . خدا .. خدای بزرگ انتقام ما را از قاتلان علی بگیر ..
نانشان را به اشک و خون آغشته کن ..
از همان اولین نگاه فهمیدم که با وجود مادر علی هر گز آب خوش از گلوی ما پائین نخواهد رفت . به جای یک مادر دلسوز و مهربان ، با زنی روبروز شدم که صدایش پراز بغض و چشمهایش پُر از شراره های نفرت بود ..
گفتم علی جان .. عجله نکن .. من اصراری ندارم که این رابطه قانونی و شرعی شود .. به مادرت فرصت بده که مرا بیشتر بشناسد .. و این فرصت به او داده شد ، ماهها صبر کردیم اما در رفتار پیرزن تغییری ندیدیم ،همانگونه پر از بغض و کینه بود . با علی که بودم احساس شرمساری و گناه می کردم .. از مادرش به شدت وحشت داشتم .. رفتارش به زنی شبیه بود که شوهرش را با زنی دیگر همبستر می بیند ، مُدام ما را می پائید و حسادتش را آشکارا به من نشان می داد ..
می گفتند در جوانی بیوه شده و به پای بچه هایش نشسته است و بهمین دلیل نمی تواند به آسانی از آنها دل بکند و آنها را به دیگری بسپارد . توجیه نامعقولی بود اما من قبول می کردم و کارهایش را تاب می آوردم .
علی .. علی جان تو بهتراز هر کسی می دانی که من برای حفظ زندگی مان چقدر تلاش کردم ، چقدر از خودم مایه گذاشتم ، چقدر فداکاری و گذشت کردم .. چقدر نرمش نشان دادم .. نشنیدم و ندیدم .. چشمانم را بروی واقعیت ها بستم و چشم براه تو ماندم . افسوس که سحر و جادوی آن دو زن پلید نگذاشت که تو به طرف من و بچه هایت باز گردی ...
بعد از ازدواج ، کار و زندگیم را رها کردم و در خانه نشستم .. آتلیه ام را بستم . بومها و رنگها را به خانه منتقل کردم .. آنهمه درس خوانده بودم که در خانه بنشینم و کلفتی کنم ؟ همه ی اینها را به خاطر عشق علی کردم .به خاطر عشق مردی که یک انسان واقعی بود.. حیف که دیگران نگذاشتند خوشبختی ما پایدار باشد.
اولین فرزندما پسر بود... درست شکل علی .. فکر می کردم تولد او به زندگی خانم جان رنگ و بوی دیگری خواهد داد .. هر روز پسرم را به خانه ی او می بردم تا شاید از گناه ناکرده ی من در گذرد ، اما او کماکان تلخ و بیگانه بود .
زندگی پر از رنج و مشقتی داشتم و روزها و شبهایی پر از کابوس و ترس .. نمی دانم که مادر علی مرا به چه جرمی مجازات می کرد ؟ می سوختم و می ساختم و به خاطر علی که همه ی جانم به او بسته بود همه ی ستمها را تحمل می کردم .
بچه ی چهارم که متولد شد خانم جان به خانه ی ما آمد از شادی در پوست نمی گنجیدم . گمان کردم که برای رفع کدورتها آمده است ، چند دقیقه ای اینجا و آنجا سرک کشید و اتاقها را به دقت باز بینی کرد و سپس دماغش را بالا کشید و با لحن آمرانه ای گفت :
دختر .. اینقدر راه و بیراه بچه درست نکن .. شوهرت جوان است ، خسته می شود و فلنگ را می بندد .
انگار سقف جهان را بر سرم خراب کردند .. به گریه افتادم ، آخر این من نبودم که بچه می خواستم .. علی آرزو داشت که هشت بچه ی قد و نیم قد داشته باشد این را به او خاطر نشان کردم . در جوابم جمله ای گفت که بدنم به لرزه افتاد ..
-تاس اگر خوب نشیند همه کس نراد است ، اما تاس هم که همیشه خوب نمی نشیند ؟ مگر نه ؟ ورفت . حتی نیم نگاهی به بچه نیانداخت
اشکهای من به جای آنکه دل سنگ او را نرم کند باعث طغیان آتش نفرت و کینه اش می شد . آنروز دانستم که این جنگ ابدی خواهد بود و این زن تا ریشه ی مرا قطع نکند از پای نخواهد نشست .
خبر رابطه علی و گیتا را خواهر کوچک علی به من داد .
شوکه شدم .. زبانم بند آمد .. دنیا دور سرم چرخید ، چنان پریشان و در مانده بودم که اگر به خاطر بچه ها نبود دست به خودکشی می زدم ،
علی انکار کرد : یک همکار و آشنای ساده است .
قبول کردم ، خودم هم چند دوست مرد داشتم که دوستان ساده ی من بودند. و تازه اگر قبول نمی کردم و پیگیر ماجرا می شدم و قضیه درست از آب در می آمد باید طلاق می گرفتم . آیا طلاق راه حل درستی بود ؟ .. پس ساکت ماندم و دم نزدم ، یقیین داشتم که علی من و بچه ها را به خاطر یک زن ولنگار خیابانگرد رها نمی کند . سرم را به نقاشی گرم کردم ... برای علی ماشین مدُل بالا خریدم .. برای ایجاد آرامش در خانه قرصهای قوی اعصاب خوردم .. و هر روز ضعیف و ضعیف تر شدم .
اینقدر سخت نگیر ، مردند دیگر .. بالاخره یک فرق هایی با ما زنها دارند .. اینرا دوستان هنرمندم می گفتند .- روشنفکران شهر – و لبخند می زدند .
برای حفظ خانواده همه کار کردم .. پیش این و آن گریه کردم .. با خانواده ی آن زن کثیف حرف زدم ، واسطه تراشیدم و دست آخر پیش فالگیر و دعانویس رفتم . چیزهای عحیب و غریبی را که به من دادند جوشاندم و به علی خوراندم . سفره انداختم .. نذر کردم ، به همه چیزهایی که به آنها اعتقادی نداشتم معتقد شدم و فشار آوردم ، به هرچه چوب خشک، دخیل بستم اما نشد ...
خدا .. خدا جان آنهمه به درگاهت نالیدم که آن زن پست و پلید را از زندگی ما دور کنی . چرا علی را از من گرفتی .. چرا جان آن دو زن کثیف را نگرفتی که شرشان دنیا را گرفته بود .
خدایا چرا گذاشتی نفس مسموم آنان زندگی مرا ویران کند .
علی ... علی جان بخاطر نجات تو از چنگال آن زن به هر ذلت و خواری تن در دادم . هر چه مهربانتر شدم مادرت سنگدل تر شد..
( امید وارم نمیرد .. صد و بیست سال زنده بماند و در عزای یگانه پسرش بسوزد). علی .. علی جان .. چرا رفتی .. چرا ما را بدون یار و یاور گذاشتی .. می دانم که تو بیگناه و ساده بودی ، می دانم که فریب وسوسه های آن دو شیطان را خوردی .. می دانم که تا لحظه ی آخر عاشق من و بچه هایت بودی .. دوستت داشتم .. دوستت خواهم داشت و تا ابد سیاهپوش تو خواهم ماند .
خدا .. خدای مهربان جان مرا بگیر .. مرا از این زندگی پر از رنج و عذاب خلاص کن .. آه خدا .. خدا ..
مینااسدی .... تابستان ۱۹۹۴ استکهلم

mina.assadi@yahoo.com
 


فهرست

*سالگرد قتل های زنجیره ای * 

* پاسخ به یک سوال* "درباره ی مجموعه ی داستان *سه نظر در باره ی یک مرگ* 

*سه نظر در باره ی یک مرگ *  

*منظره* 

* یکی بود...یکی نبود* 

«حوا و من» 

"معشوقه "...  

برای مریم حسین‌زاده  

«دلواپس توام، اما بیمناک نیستم» 

امشب دوستی می‌میرد 

سکوتم را نکن باور 

ترانه‌ها 

تجاوز به زن بی حجاب حق مرد است  

جا کش ها 

هفت سین "کارو"... 

من به روایت من 

ترس...توبه...تواب...و تاریخ مصرف 

روز آفتابی هشت مارس 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را! 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

نمیرد این جنگل انبوه، که آب از خون عزیزان خورد 

حیف از عمو هوشنگ 

ما خاموشان و نظم نوین جهانی 

آن گل سرخی که دادی.........درسکوت خانه پژمرد 

پشت ...و...رو (قسمت پنجم) 

پشت ...و...رو (قسمت چهارم)  

تنهایی 

فکرهای  

شما چندتا "لایک دارید"؟ 

شانزده سال گذشت 

یک پرسش و یک جواب 

این، همه ی حرف دل من نیست  

پشت ...و...رو (قسمت سوم)  

پشت ...و...رو (قسمت دوم)  

درآمد- پشت .... و ... رو 

شهلا تمام کرد 

برهنگی شاهین نجفی ...محکوم باید گردد!!! 

همه با هم به سوی خدا برویم! 

از من گفتن...از شما نشنیدن... 

حرف، حرف میاورد باد، برف...  

حرف،حرف میاورد....باد،برف 

می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم... 

در خواب نمیرید  

بدره جان و هفت شهر عشق- نویسنده ژاله احمدی 

یادش به خیر روز آشنایی  

به این گدا کمک کنید!  

و باقی بقایتان!  

او امید رضا میر صیافی بود 

«صدای گریه میاد» به یاد ویلیام خنو  

به یاد نلسون ماندلا- تبصره "دو"  

زنی که سرخ می بافت 

زخم می خوریم  

دست بوس و پای بوس و کیف کش 

میرزا آقا عسگری (مانی) درباره اشعار مینا اسدی 

آخرین دیدار  

... دگر ایشان دانند 

چاره ی کار 

آی...آی...آی...آی 

بیچاره مردم 

«آشتی» 

بی فردا 

سخنی با خوانندگان*خود کشی*  

*خودکشی* پنج... مینا اسدی  

خودکشی*چهار* 

خودکشی*سه*  

خود کشی *دو*  

خودکشی  

دلم برایت تنگ می شود  

رضا!؟  

از کابوس‌ها «دو»  

زنده باد ایرانیان استکهلم  

به جای نان، به تساوی گلوله قسمت شد...، از مجموعه‌ی نوشته‌های پراکنده کتاب درنگی نه، ...  

دلتان می‌خواهد بچه‌های مردم را بازهم سلاخی کنند؟  

... و مرگ پشت چپرهای خفته بیدار است 

کاش این حقارت را به چشم نمی‌دیدم 

از «کابوس ها»  

"چهارشنبه سوری"  

It will be possible Again, yes…. 

شرح بي شرحي ست شرح حال ما...  

ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است  

های های حیرانم 

هرگز نمی بخشیم ... و ... هر گز از یاد نمی بریم 

همه زندگی آنست که خاموش نمیریم  

امروز هر دست به یک سنگ نیاز دارد  

من نام پرشکوه ترا مشق می‌کنم...  

بیچاره ولتر  

چگونه شیر، موش شد!  

من به دنبال شما آمده ام / مینا اسدی  

آهای آهای یکی بیاد یه شعر تازه تر بگه....  

این عوعوی سگان شما نیز بگذرد  

آی عشق ، آی عشق .... چهره ی سرخت پيدا نيست 

بماندیم و بدیدیم...  

در ستايش پای بريده ی « شاملو»  

شب تولد درياست... 

مرا ببخش ... عزیز یادها و خاطره هایم 

نه ... هرگزنمی خواستم و نمی توانستم بیازارم موری را که دانه کش است 

اولین نفر 

در سوگ زندگان